AZƏRBAYCAN MUZEYLƏRİ

close

"Azərbaycan incəsənəti minilliklər boyu" adlı sərgi

Azərbaycanda xalqın maddi və mənəvi mədəniyyətini özündə əks etdirən ilk təsviri sənət nümunələri hələ mezolit dövründə (e.ə XII-VII minilliklərdə) yaranıb və sonrakı dövrlərdə inkişaf edib. Qobustan qayaüstü təsvirlərində insan məskənin keçdiyi bütün inkişaf mərhələləri, dini görüşləri, əmək fəaliyyəti, ətraf mühitə münasibəti bədii təsvir vasitələri ilə əks etdirilib. Qədim insanlar müxtəlif heyvan surətlərini totem kimi qəbul edirdilər. Ekspozisiyada bu qəbildən olan göyərçin, tovuz quşu, keçi fiqurları nümayiş olunur.
Azərbaycanda keramika üzərində piktoqramlar eneolit dövrünə aid edilir. Belə keramika nümunələri arxeoloji qazıntılar zamanı Göygöl, Beyləqan, Naxçıvan, Qazax, Şabran və s. yerlərdə aşkar edilib. Ekspozisiyada ilk tunc və dəmir dövrünə aid eksponatlarla yanaşı, XI-XIX əsrlərdə hazırlanmış yüksək bədii metal nümunələri də ekspozisiyada yer alıb.
Sərgidə eyni zamanda metal, ağac, sümük və aşdan düzəldilmiş əşyalar, həmçinin xalça və xalça məmulatları, tikmələr, milli geyim nümunələri də təqdim olunur. XIX-XX əsrlərdə yaşayıb-yaratmış görkəmli Azərbaycan rəssamlarından Abbas Hüseyni, Əkbər Şərgizad Təbrizi, Mirzə Qədim İrəvani, Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Mir Möhsün Nəvvabın əsərləri də sərgidə yer almışdır.